គ្រូ​ប្រដាល់​និយាយ​ពី​ដង្ហើមរស់​របស់​ក្លិប
បាត់ Neymar ក្រុម Bacelona ដូច​ឥន្ទ្រី​បាក់​ស្លាប