ព័ត៌មាន​អន្តរជាតិ

Live

មក​ដឹង​ពី​ចំណុច​សំខាន់​ទាំងនេះ មុន​ពេល​សុំ​ឡើង​ប្រាក់ខែ

សម្រាប់​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន ការ​សុំ​ឡើង​ប្រាក់ខែ ប្រៀប​បានជា​ឧបសគ្គ​ធំ​មួយ​ក្នុង​ការងារ ។ ជាក់​ស្តែង វា​ជា​សិទ្ធិ​របស់​បុគ្គលិក​ក្នុង​ការ​ទាមទារ និង​ចរចា ដើម្បី​បាន...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ