ជជែករកចំណុចខ្វះខាត​របស់​​ផលិតករ​​ខ្មែរ​
ប្រវត្តិ​ខេត្តបាត់ដំបង​ក្នុង​«​សម័យ​លោក​ម្ចាស់​»
ទឹកធ្លាក់​9​ជាន់​ស្រស់​ត្រកាល​លាក់ខ្លួន​ក្នុង​ព្រៃ
កម្សាន្ត ៖ «​វី​ធី​ទប់​កំហឹង​»