កំណាព្យ [ប្រែរាជប្រែសករាជ] ដោយព្រះគ្រូធម្មចិរយាប៉ាវ៉ិញ វេធនធម្មោ – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

កំណាព្យ [ប្រែរាជប្រែសករាជ] ដោយព្រះគ្រូធម្មចិរយាប៉ាវ៉ិញ វេធនធម្មោ

11 ឆ្នាំ មុន

មុនមហានគរខ្មែរខ្លាំងក្រៃ ប្រទេសដទៃខ្លាចចេស្តា
ចំណុះចុះចូលនាំសួយសារ ថ្វាយអង្គសាស្តាមហាក្សត្រខ្មែរ។

មុនមហានគរខ្មែរខ្លាំងក្រៃ     ប្រទេសដទៃខ្លាចចេស្តា
ចំណុះចុះចូលនាំសួយសារ          ថ្វាយអង្គសាស្តាមហាក្សត្រខ្មែរ។