លោក​ដឹង​នេះ​ជា​ផ្លូវ​ឯកទិស​ទេ ?(សួរនាំ) – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

លោក​ដឹង​នេះ​ជា​ផ្លូវ​ឯកទិស​ទេ ?(សួរនាំ)

2 ឆ្នាំ មុន

ភ្នាក់ងារ​ប៉ូលិស​ចរាចរ​ផ្លុំ​កញ្ចែ​ហៅ​យុវជន​ជិះ​ម៉ូតូ​បញ្ច្រាស​ផ្លូវ​ឯកទិស ៈ -​លោក​ដឹង​នេះ​ជា​ផ្លូវ​ឯកទិស​ទេ ? -​បាទ​, ថី​មិនដឹង ។ -​បើ​ដឹង​ហេតុ​អី​ហ៊ាន​ជិះ​បញ្ច្រាស ? -​អូ​,…

ភ្នាក់ងារ​ប៉ូលិស​ចរាចរ​ផ្លុំ​កញ្ចែ​ហៅ​យុវជន​ជិះ​ម៉ូតូ​បញ្ច្រាស​ផ្លូវ​ឯកទិស ៈ
-​លោក​ដឹង​នេះ​ជា​ផ្លូវ​ឯកទិស​ទេ ?
-​បាទ​, ថី​មិនដឹង ។
-​បើ​ដឹង​ហេតុ​អី​ហ៊ាន​ជិះ​បញ្ច្រាស ?
-​អូ​, ខ្ញុំ​ឃើញ​លោក​សេ​ហ្វ​ដូច​ជា​ធ្លាប់ស្គាល់គ្នា​ទើប​ជិះ​មក​សួរនាំ​តើ ៕