ការប្រកួតបាល់ទាត់អង់គ្លេសខាលីងខាប់ជុំទី១


ការ​ប្រកួត​​បាល់​ទាត់​អង់​គ្លេស​ខាលីង​ខាប់​ជុំ​ទី១​ សំរាប់​រាត្រី​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ​មាន​២០​ប្រកួត។ ក្រុម​ល្អ​មាន​ Leicester, Leed, Norwich និង Swansea ។
Walsall v Tranmere
Walsall (​លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ១-១-៣។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Wolves ៤-០, ចាញ់ Aston Villa ២-១ ប្រកួត​​ក្លឹប​មិត្ត​ភាព, និង​ចាញ់ Milton ២-១ ក្នុងផ្ទះ​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​ទាំង​​៣​ប្រកួត។
Tranmere (លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ២-១-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Millwall ២-០ ក្នុង​ផ្ទះ, ឈ្នះ Stockport ៣-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, តែ​ចាញ់ Oldham ២-១ ក្នុង​ផ្ទះ។​ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​១០​ប្រកួត​ Tranmere ឈ្នះ​៤, Walsall ឈ្នះ​៤, ស្មើ២។
ជួប​គ្នា​៤​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺៈ
12-08 Tranmere 2-1 Walsall
04-09 Walsall 0-1 Tranmere
09-09 Tranmere 2-3 Walsall
04-10 Walsall 2-1 Tranmere

Liecester v Macclesfield
Liecester ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ៣-០-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Cardiff ១-០ ក្នុង​ផ្ទះ, ឈ្នះ Cardiff ៣-២, តែ​ចាញ់ Crystal ៣-២ ក្រៅ​ផ្ទះ​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី។
Macclesfield (លីកធូ) ៥ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​​នេះគឺ ១-២-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ចាញ់ Darlington ២-០ ក្នុង​ផ្ទះ, ស្មើ Lincoln ០-០, និង​ស្មើ Stavenage ២-២ ក្រៅ​ផ្ទះ​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​។
ជួប​គ្នា​២​ប្រកួត​គឺ​ ៖
08-06 Leicester 2-0 Macclesfield
08-09 Macclesfield 0-2 Leicester

Carlisle v Huddersfield
Carlisle (លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ២-១-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Nor wich ២-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, ចាញ់ Newcastle ៣-០ ក្នុង​ផ្ទះ​ក្លឹប​មិត្ត​ភាព, តែ​ឈ្នះ Brentford ២-០ ក្នុង​ផ្ទះ​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​។
Huddersfield (លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ២-១-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ចាញ់ Millwall ២-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, ឈ្នះ Black burn ១-០ ក្នុង​ផ្ទះ​ក្លឹប​មិត្ត​ភាព, និង​ឈ្នះ Notts County ៣-០ ក្រៅ​ផ្ទះ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​១០​ប្រកួត Huddersfield ឈ្នះ​៤, Carlisle ឈ្នះ៤, ស្មើ២។
ជួប​គ្នា​៤​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺៈ
12-08 Carlisle 3-0 Huddersfield
04-09 Huddersfield 1-0 Carlisle
02-10 Huddersfield 1-1 Carlisle
02-10 Carlisle 1-2 Huddersfield

Bradford v Nottingham
Bradford (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ២-១-២។ ៣ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Northampton ២-០ ក្នុង​ផ្ទះ, ឈ្នះ Crewe ១-០, តែ​ចាញ់ Shrewsburg ៣-១ ក្រៅ​ផ្ទះ។
Nottingham (ឆេម​ពាន​ស៊ីប) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​ ១-១-៣។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ចាញ់ Blackpool ២-១ ក្រៅ​ផ្ទះ, ចាញ់ Black pool ៤-៣ ម្តង​ទៀត​ក្នុង​ផ្ទះ និង​ចាញ់ Burnley ១-០ ក្រៅ​ផ្ទះ​បើក​​រដូវ​កាល​ថ្មី។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​១០​ប្រកួត​ Bradford ឈ្នះ២, Nottingham ឈ្នះ​៦, ស្មើ​២។
ជួប​គ្នា​៤​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​​ ៖
05-06 Bradford 1-1 Nottingham
08-06 Nottingham 1-0 Bradford
02-07 Bradford 2-2 Nottingham
08-09 Nottingham 3-0 Bradford

Morecambe v Coventry
Morecambe (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ៤-០-១។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់​Dagenham ៦-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, ឈ្នះ Dagenham ២-១ វិញ​ក្នុង​ផ្ទះ, តែ​ចាញ់ Wycombe ២-០ ក្រៅ​​ផ្ទះ។
Coventry (ឆេម​ពាន​សុីប) ​៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ១-៣-១។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Watford ៤-០, ស្មើ West Brom ១-១, បន្ទាប់​មក​ឈ្នះ Portsmouth ២-០ ក្នុង​ផ្ទះ​ទាំង​៣​ប្រកួត​។
(ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា)

Chesterfield v Middlesbrough
Chesterfield (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​​នេះ​គឺ ​២-១-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ចាញ់ Accrington ២-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, ឈ្នះ Bour nemouth ២-១, និង​ឈ្នះ Barnet ២-១ ក្នុង​ផ្ទះ។
Middlesbrough (ឆេម​ពាន​ស៊ីប) ៥​ប្រកួតចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ១-១-៣។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Coventry ១-១ ក្នុង​ផ្ទះ, ចាញ់ Leicester ២-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, និង​ចាញ់ Ipswich ៣-១ ក្នុង​ផ្ទះ។
(ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា)

Stockport v Preston
Stockport (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​​នេះ​គឺ​ ០-១-៤។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Southend ២-១ ក្រៅ​ផ្ទះ, ចាញ់ Tranmere ៣-០ ក្នុង​ផ្ទះ, បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Southend ១-១ ក្រៅ​ផ្ទះ​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី។
Preston (ឆេម​ពាន​ស៊ីប) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ១-០-៤។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ឈ្នះ Blackburn ៣-០, ចាញ់ Everton ៣-០, និង​ចាញ់ Doncaster ២-០ ​ក្នុង​ផ្ទះ​ទាំង​៣​ប្រកួត​។
ជួប​គ្នា​៦​ប្រកួត​គឺ ៖
10-96 Stockport 1-0 Preston
04-97 preston 1-0 Stockport
09-00 Preston 1-1 Stockport
02-01 Stockport 0-1 Preston
11-01 Preston 6-0 Stockport
03-02 Stockport 0-2 Preston

Leeds v Lincoln
Leeds (ឆេម​ពាន​ស៊ីប) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ៣-០-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Bristol Rovers ២-១, ឈ្នះ Wolves ៣-១, តែ​ចាញ់ Derby ២-១ ក្នុង​ផ្ទះ​ទាំង​៣​ប្រកួត។
Lincoln (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ១-១-៣។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Alder shot ៣-១ ​ក្រៅ​​ផ្ទះ, ស្មើ Macclesfield ០-០ ក្នុង​ផ្ទះ, តែ​ចាញ់ Rotherham ២-១ ក្រៅ​ផ្ទះ។
(ពុំ​មានប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា)

Southend v Bristol City
Southend (លីកធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ១-២-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Stock​port ២-១ ក្នុង​ផ្ទះ, ចាញ់ Southampton ៣-១ ក្រៅ​ផ្ទះ, បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Stockport ១-១ ក្នុង​ផ្ទះ។
Bristol City (​ឆេម​ពាន​ស៊ីប) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ២-១-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ លេង​ស្មើ Blackpool ១-១ ក្រៅ​ផ្ទះ, ឈ្នះ Blackpool ២-០, តែ​ចាញ់ Millwall ៣-០ ក្នុង​ផ្ទះ។
(ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា)

Norwich v Gillingham
Norwich (ឆេម​ពាន​ស៊ីប) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយនេះ​គឺ ២-០-៣។ ៣​ប្រកួតច​ុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Newcastle ២-១, ចាញ់ Everton ៤-២ ក្លឹប​មិត្ត​ភាព, និង​ចាញ់ Watford ៣-២ បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​ក្នុង​ផ្ទះ​ទាំង​៣​ប្រកួត​។
Gillingham (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ២-១-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ​ Southampton ២-១ ក្នុង​ផ្ទះ, ចាញ់ Wycombe ៣-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Chelten ham ១-១ ក្នុង​ផ្ទះ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​៨​ប្រកួត Nor wich ឈ្នះ​៧, Gillingham ឈ្នះ២​, ស្មើ១។
ជួប​គ្នា​៤​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ៖
03-04 Norwich 3-0 Gillingham
09-09 Gillingham 1-1 Norwich
10-09 Gillingham 0-1 Norwich
04-10 Norwich 2-0 Gillingham

Scunthorpe v Oldham
Scunthorpe (ឆេម​ពាន​ស៊ីប) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ២-២-១។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Doncaster ៤-៣ ក្រៅ​ផ្ទះ, ស្មើ Notting ham ២-២ ក្នុង​ផ្ទះ, បន្ទាប់​មក​ឈ្នះ Reading ២-១ ក្រៅ​​ផ្ទះ។
Oldham (លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ២-១-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Wigan ១-១, ឈ្នះ Bolton ៣-០ ក្លឹប​មិត្ត​ភាព​ក្នុង​ផ្ទះ, និង​ឈ្នះ Tranmere ២-១ ក្រៅ​ផ្ទះ​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​៨​ប្រកួត​ Scunthorpe ឈ្នះ​២, Oldham ឈ្នះ​៣, ស្មើ​៣។
ជួប​គ្នា​៤​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
08-06 Oldham 1-0 Scunthorpe
01-07 Scunthorpe 1-1 Oldham
10-08 Oldham 3-0 Scunthoroe
01-09 Scunthorpe 2-0 Oldham

Crewe v Derby
Crewe (លីក​ធូ​) ៥ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ២-១-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Brad ford ១-០, ឈ្នះ Blackpool ១-០, តែ​ចាញ់ Hereford ១-០ ក្នុង​ផ្ទះ​ទាំង​៣​ប្រកួត​។
Derby (ឆេម​ពាន​ស៊ីប) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ៣-០-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺឈ្នះ Stock ១-០, ចាញ់ Birminghan ២-១ ក្នុង​ផ្ទះ, បន្ទាប់​មក​ឈ្នះ Leeds ២-១ ក្រៅ​ផ្ទះ។
ជួប​គ្នា​៦​ប្រកួត​គឺ ៖
10-03 Crewe 3-0 Derby
03-04 Derby 0-0 Crewe
08-04 Derby 2-4 Crewe
04-05 Crewe 1-2 Derby
09-05 Crewe 1-1 Derby
01-06 Derby 5-1 Crewe

Swansea v Barnet
Swansea (ឆេម​ពាន​ស៊ីប) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ១-១-៣។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ចាញ់ Sheff Utd ២-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, ស្មើ Doncas ter ០-០ ក្នុង​ផ្ទះ, បន្ទាប់​មក​​​ចាញ់ Hull ២-០ ក្រៅ​​ផ្ទះ។
Barnet (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ២-១-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Roch dale ១-០, ចាញ់ Arsenal ៤-០ ក្នុង​ផ្ទះ​ក្លឹប​មិត្ត​ភាព, និង​ចាញ់ Chesterfield ២-១ ក្រៅ​ផ្ទះ។​ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​១០​ប្រកួត Barnet ឈ្នះ​៣, Swan sea ឈ្នះ​៧។
ជួប​គ្នា​៤​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
12-98 Swansea 2-1 Branet
01-99 Barnet 0-1 Swansea
09-99 Swansea 1-2 Barnet
03-00 Barnet 0-1 Swansea

Milton v Dagenham
Milton (លីក​វ័ន)​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ១-១-៣។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Walsall ២-១ ក្រៅ​ផ្ទះ, ចាញ់ Birmingham ៣-២ ក្នុង​ផ្ទះ, តែ​ឈ្នះ Walsall ២-១ ក្រៅ​ផ្ទះ​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី។
Dagenham (លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ៣-០-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់​ Morecambe ២-១ ក្រៅ​ផ្ទះ, ឈ្នះ Rother ham ៣-២ ក្នុង​ផ្ទះ, តែ​ចាញ់ Sheff Wed ២-០ ក្រៅ​ផ្ទះ។
ជួប​គ្នា​២​ប្រកួត​គឺ ៖
12-07 Dagenham 0-1 Milton
03-08 Milton 4-0 Dagenham

Wycombe v Millwall
Wycombe (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ៣-១-១។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Leyton ២-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, ឈ្នះ Gillingham ៣-០, និង​ឈ្នះ Morecambe ២-០​ ក្នុង​ផ្ទះ។
Millwall (ឆេម​ពាន​ស៊ីប​) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ៤-១-០។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Huddersfield ២-០, ឈ្នះ Swindon ១-០ ក្នុង​ផ្ទះ, និង​ឈ្នះ Bristol City ៣-០ ក្រៅ​ផ្ទះ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​១០​ប្រកួត​ Millwall ឈ្នះ​៤, Wycombe ឈ្នះ​៣, ស្មើ៣។
ជួប​គ្នា​៤​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
08-00 Millwall 1-2 Wycambe
03-01 Wycambe 0-0 Millwall
11-09 Millwall 0-2 Wycambe
02-10 Wycambe 1-0 Millwall

Aldershot v Watford
Aldershot (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ១-១-៣។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Rotherham ១-០ ក្នុង​ផ្ទះ, ចាញ់​ Rotherham ២-០ ម្តង​ទៀត​, បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Accring​ton ០-០ ក្រៅ​ផ្ទះ​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី។
Watford (ឆេម​ពានស៊ីប​) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ៣-០-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Reading ៣-០ ក្នុង​ផ្ទះ, ឈ្នះ Coventry ៤-០, និង​ឈ្នះ Norwich ៣-២​ ក្រៅ​ផ្ទះ។
(ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា)

Plymouth v Notts County
Plymouth (លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ១-០-៤។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Nottingham ៣-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, ចាញ់ Peterbo rough ២-១ ក្នុង​ផ្ទះ, តែ​ឈ្នះ Southampton ១-០ ក្រៅ​ផ្ទះ។
Notts County (លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ២-២-១។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Torquay ០-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, ស្មើ​ Stoke ០-០, បន្ទាប់​មក​លេង​ចាញ់ Huddersfield ៣-០ ក្នុង​ផ្ទះ។
ជួប​គ្នា​៦​ប្រកួត​គឺ​ ៖
09-96 Plymouth 0-0 Notts County
04-06 Notts County 2-1 Plymouth
12-02 Plymouth 1-0 Notts County
01-03 Notts County 0-2 Plymouth
12-03 Plymouth 3-0 Notts County
03-04 Notts County 0-0 Plymouth

Northampton v Brighton
Northampton (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ១-១-៣។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Shrewsburg ២-០ ក្នុង​ផ្ទះ, ចាញ់ Brad ford ២-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Bury ១-១ ក្នុង​ផ្ទះ។
Brighton (លីក​វ័ន)​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ៣-២-០។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Bristol Rovers ២-១ ក្នុង​ផ្ទះ, ស្មើ​ Milton ០-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ Yeovil ១-០ ក្នុង​ផ្ទះ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​១០​ប្រកួត​ Brighton ឈ្នះ​៤, Northampton ឈ្នះ​៣, ស្មើ​៣។
ជួប​គ្នា​៤​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
01-08 Northampton 1-0 Brighton
09-08 Northampton 0-1 Brighton
09-08 Northampton 2-2 Brighton
02-09 Brighton 1-1 Northampton

Bransley v Rochdale
Bransley (ឆេម​ពាន​ស៊ីប) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ០-២-៣។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ចាញ់ QPR ១-០ ក្នុង​ផ្ទះ, ស្មើ West Brom ១-១, បន្ទាប់​មក​លេង​ចាញ់ QPR ៤-០ ម្តង​ទៀត​ក្រៅ​ផ្ទះ។
Rochdale (លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ​ ០-២-៣។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Barnet ១-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, ស្មើ Bolton ១-១, និង​ស្មើ Hartlepool ០-០ ក្នុង​ផ្ទះ។
(ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា)

Facebook Google Twitter Email

Live

Sponsored News

០៧:៥១ | ក្នុងស្រុក

ឃ្លានឆ្ញាញ់ ស្រលាញ់ល្អ របស់ល្អកម្រ​មាន កាមេរ៉ា AI Portrait Color លេចធ្លោ ថតវីដេអូរឹតតែលេចធ្លោ បច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់វៃឆ្លាត និងមុខងារថ្មីប្លែកដ៏សម្បូរបែប នោះគឺ OPPO Reno 4 ជិតមកដល់ហើយពិសេសកាដូតម្លៃ $290 (វីដេអូ)

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ