​អាល្លឺម៉ង់​​ប៊ុនដេស្លីហ្គា​ជុំទី6​សម្រាប់​ចុងសប្តាហ៍ ​Bayern,​ Bremen ​ប្រជែងគ្នា ​Leverkusen ​ខ្លាំង​ជាង ​Koln


ការ​ប្រកួត​បាល់​ទាត់​អាល្លឺម៉ង់​ប៊ុន​ដេ​ស្លី​ហ្គា​ជុំ​ទី​6នៅ​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ​មាន​8ប្រកួត​។ ក្រុម​ Bayern, Bremen ប្រជែង​គ្នា​យក​តំណែង​លេខ​1ក្នុង​តារាង​ ខណៈ​ Leverkusen មាន​ប្រៀប​ជាង​ Koln ក្នុង​ទឹក​ដី​។

ថ្ងៃ​សៅរ៍

Leverkusen(4) V Koln(15)

Leverkusen 2ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 1-1-0 ទាត់​បាល់​បាន​1គ្រាប់​ តែ​គ្មាន​របូត​វិញ​សោះ​។​ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​​គឺ​លេង​ស្មើ Dortmund 0-0 ក្នុង​ទឹក​ដី​ឈ្នះ Augsburg 4-1 តែ​ចាញ់ Chelsea 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Koln 2ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-0-1 ទាត់​បាល់​បាន​5គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​8គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ Hamburg 4-3 ចាញ់ Sand hausen 3-2 ក្រៅ​ផ្ទះ និង​បន្ត​ចាញ់ Nurnberg 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​10ប្រកួត Koln ឈ្នះ​1 Leverkusen ឈ្នះ​7 ស្មើ​2។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-09 Koln 0-1 Leverkusen
02-10 Leverkusen 0-0 Koln
12-10 Leverkusen 3-2 Koln
04-11 Koln 2-0 Leverkusen

Hamburg(18) V Gladbach(3)

Hamburg 2ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 0-1-1 ទាត់​បាល់​​បាន​5គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​6គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Luzern 2-2 ចាញ់ Bremen 2-0 តែ​ឈ្នះ Concordia 7-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ទាំង​បី​ប្រកួត​។

Gladbach 2ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-0-1 ទាត់​បាល់​បាន​1គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ1គ្រាប់​ដែរ​។ បី​ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ​ Wolfsburg 4-1 ក្នុង​ផ្ទះ ចាញ់ Schalke 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ តែ​ឈ្នះ K Slautern 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10ប្រកួត Hamburg ឈ្នះ​4 Gladbach ឈ្នះ​3 ស្មើ​3។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-09 Hamburg 2-3 Gladbach
03-10 Gladbach 1-0 Hamburg
12-10 Gladbach 1-2 Hamburg
05-11 Hamburg 1-1 Gladbach

Nurnberg(7) V Bremen(2)

Nurnberg 2ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​​គឺ 1-0-1 ទាត់​បាល់​បាន​2គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​2គ្រាប់​ដែរ​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់ Dortmund 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ឈ្នះ Augsburg 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​បន្ត​ឈ្នះ​Koln 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Bremen 2ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 1-0-1 ទាត់​ទាល់​បាន​​2គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​2គ្រាប់ដែរ​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ Hoffenheim 2-1 ស្មើ Union Berlin 2-2 ក្រៅផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​ឈ្នះ Hamburg 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​10ប្រកួត Nurnberg ឈ្នះ2 Bremen ឈ្នះ7 ស្មើ​ 1។

ជួប​គ្នា​ 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-09 Nurnberg 2-2 Bremen
03-10 Bremen 4-2 Nurnberg
10-10 Bremen 2-3 Nurnberg
03-11 Nurnberg 1-3 Bremen

Hoffenheim(5) V Wolfsburg(13)

Hoffenheim 2ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 1-0-1 ទាត់​បាល់​បាន​2គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​2គ្រាប់ដែរ។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ Augsburg 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ចាញ់ Bremen 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ តែ​ឈ្នះ Mainz 4-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Wolfsburg 3ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 1-0-2 ទាត់​បាល់​បាន​4គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​7គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់​ Gladbach 4-1 ចាញ់ Freiburg 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ តែ​ឈ្នះ Schalke 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​។

ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​​ 6ប្រកួត​គឺ៖
11-08 Hoffenheim 3-2 Wolfsburg
05-09 Wolfsburg 4-0 Hoffenheim
11-09 Hoffenheim 1-2 Wolfsburg
04-10 Wolfsburg 4-0 Hoffenheim
12-10 Wolfsburg 2-2 Hoffenheim
05-11 Hoffenheim 1-3 Wolfsburg

Hertha(8) V Augsburg(16)

Hertha 2ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 1-0-1 ទាត់​បាល់​បាន​1គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​1គ្រាប់​ដែរ​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Hannover 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ឈ្នះ Stuttgart 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ និង​ឈ្នះ Dort mund 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Augsburg 2ប្រកួតក្រៅ​ផ្ទះគឺ 0-1-1 ទាត់​បាល់​​បាន​1គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​​2គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់ Hoffenheim 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ ចាញ់ Nurnberg 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ និង​ចាញ់ Leverkusen 4-1 ក្នុង​ផ្ទះ។

ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2ប្រកួត​គឺ​៖
12-10 Augsburg 1-1 Hertha
05-11 Hertha 2-1 Augsburg

K Slautern(17) V Mainz(12)

K Slautern 2ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 0-1-1 ទាត់​បាល់​បាន​1គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​4គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយគឺ​លេង​ចាញ់ Bayern3-0 ឈ្នះ Wehen 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ តែ​ចាញ់ Gladbach​ 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Mainz 2ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 1-1-0 ទាត់​បាល់​បាន​3គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​2គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Hannover 1-1 ស្មើ Karlsru her 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​ចាញ់ Hoffenheim 4-0 ក្នុង​ផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា10ប្រកួត​ Mainz ឈ្នះ​5 K Slautern ឈ្នះ​1 ស្មើ​4។

ជួប​គ្នា​ 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
08-08 Mainz 3-3 K Slautern
02-08 K Slautern 1-1 Mainz
09-10 Mainz 2-1 K Slautern
01-11 K Slautern 0-1 Mainz

ថ្ងៃ​អាទិត្យ

Hannover(9) V Dortmund(11)

Hannover 3ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 1-2-0 ទាត់​បាល់​បាន​4គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​3គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Mainz 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ចាញ់ Stuttgart 3-0 ក្រៅផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Standard 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ​។

Dortmund 2ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 0-1-1 គ្មាន​ស៊ុត​បាល់​បាន​1គ្រាប់​សោះ តែ​របូត​វិញ​1គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Leverkusen 0-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ចាញ់ Hertha 2-1 បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Arsenal 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10ប្រកួត Hannover ឈ្នះ​4 Dortmund ឈ្នះ​3 ស្មើ​3។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-09 Hannover 1-1 Dortmund
02-10 Dortmund 4-1 Hannover
11-10 Hannover 0-4 Dortmund
04-11 Dortmund 4-1 Hannover

Schalke(6) V Bayern(1)

Schalke 2ប្រកួត​ក្នុង​​ផ្ទះ គឺ 2-0-0 ទាត់​បាល់​បាន​6គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​1គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ Obehausen 5-2 ចាញ់ Wolfsburg 2-1 បន្ទាប់​មក​ស្មើ Steaua 0-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Bayern 2ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ​ 2-0-0 ទាត់​បាល់​បាន​4គ្រាប់ តែគ្មាន​របូត​វិញ​សោះ​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ K Slautern 3-0 ឈ្នះ Frei burg 7-0 ក្នុង​ផ្ទះ និង​បន្ត​ឈ្នះ Villarreal 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​10ប្រកួត​ Schalke ឈ្នះ​3 Bayern ឈ្នះ​6 ស្មើ1។

ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
08-10 Bayern 2-0 Schalke
12-10 Schalke 2-0 Bayern
03-11 Bayern 0-1 Schalke
04-11 Bayern 4-1 Schalke

Facebook Google Twitter Email

Live

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
    សូម​អរគុណ