ការទស្សន៍ទាយ​បាល់ទាត់​អ៊ីតាលីស៊េរី​Aជុំទី2​សម្រាប់ចុង​សប្តាហ៍នេះ


ការប្រកួត​​បាល់​ទាត់​​​អ៊ីតាលី​ស៊េរី A ជុំទី 2 នៅ​​​ចុង​សបា្តហ៍​​នេះ​មាន9 ប្រកួត ។ ក្រុម​ Roma មិនធ្លាប់ឈ្នះនៅ​ផ្ទះ Inter ខណៈ​ពេល​​ដែល​ Lazio និង Bologna សុំឈ្នះម្តង​ថ្ងៃនេះ ។

​ថ្ងៃសៅរ៍

Cagliari (6) V Novara (10)

Cagliari លទ្ធផល 5 ប្រកួត​​​ចុង​ក្រោយ គឺ​​ 4-1-0 ។​ 3 ប្រកួត​​​ចុង​ក្រោយគឺលេង​ស្មើ Aros 1-1, ឈ្នះ Albinoleffe 5-1 ​និងឈ្នះ Roma 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។

Novara លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ 2-3-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ​លេង​​ឈ្នះ Triestina 4-0 ស្មើ Cesena 2-2 ក្នុង​ផ្ទះ និង​ស្មើ Chievo 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ ។

(ពុំ​មានប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​)

Inter (14) V Roma (15)

Inter លទ្ធផល 5 ប្រកួតចុង​ក្រោយគឺ​​ 0-1-4 ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយគឺ​លេង​ស្មើ Olympiakos 2-2, ចាញ់ Palermo 4-3 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និងបន្ត​ចាញ់ Trabzonspor 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ ។

Roma លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយគឺ​លេង​ចាញ់ Slovan 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​, ស្មើ Slovan 1-1 បន្ទាប់​​​មក​ចាញ់ Cagliari 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ ។ ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត​​​ Roma ឈ្នះ 2 ​Inter ឈ្នះ 5 ស្មើ 3។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ៖
09-10 Roma 1-0 Inter
02-11 Inter 5-3 Roma
04-11 Roma 0-1 Inter
05-11 Inter 1-1 Roma

ថ្ងៃ​អាទិត្យ

Atalanta (20) V Palermo (5)

Atalanta លទ្ធ​ផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ 0-3-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Monza 1-1 , ចាញ់ Gubbio 4-3 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់មក​ស្មើ Genoa 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ ។

Palermo លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួតចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Thun 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ,​ចាញ់ Fenerbahce 3-2 តែឈ្នះ Inter 4-3 ក្នុង​ផ្ទះ ។ ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត ​​Palermo ឈ្នះ 5 Atalanta ឈ្នះ 2 ស្មើ 3 ។

​ជួបគ្នា 4 ប្រកួត​ចុ​ងក្រោយគឺ៖
01-09 Palermo 3-2 Atalanta
05-09 Atalanta 2-2 Palermo
01-10 Palermo 1-0 Atalanta
05-10 Atalanta 1-2 Palermo

Catania (11) V Cesena (16)

Catania លទ្ធផល 5 ប្រកួតចុង​ក្រោយគឺ​​​ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ​​លេង​ចាញ់ Sociedad 2-1, ឈ្នះ Brescia 2-1 បន្ទាប់មក​លេង​ស្មើ Siena 0-0 ក្នុ​ងផ្ទះ ។

Cesena លទ្ធ​ផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ​​ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​​​ចុង​ក្រោយគឺ​​លេង​​​ឈ្នះ Ascoli 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ស្មើ Novara 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​​ចាញ់ ​Napoli 3-1 ក្នុង​ផ្ទះ​​។

ប្រវត្តិជួបគ្នា 4 ប្រកួតគឺ៖
10-05 Cesena 1-0 Catania
01-06 Catania 1-0 Cesena
09-10 Catania 2-0 Cesena
02-11 Cesena 1-1 Catania

Lazio (8) V Genoa (13)

Lazio លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ 3-2-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ​លេង​ឈ្នះ Rabotinicki 3-1 ស្មើ Milan 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ស្មើ Vaslui 2-2 ក្នុង​ផ្ទះ ។

Genoa លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​​​ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ​លេង​ឈ្នះ Gijon 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ឈ្នះ Nocerina 4-3 បន្ទាប់មក​​ស្មើ Atalanta 2-2 ក្នុង​ផ្ទះ ។ ប្រវត្តិជួបគ្នា ​10 ប្រកួត​​ Genoa ឈ្នះ 1 Lazio ឈ្នះ 7 ស្មើ 2 ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួត​​​ចុង​ក្រោយគឺ៖
12-09 Lazio 1-0 Genoa
04-10 Genoa 1-2 Lazio
01-11 Genoa 0-0 Lazio
05-11 Lazio 4-2 Genoa

Parma (19) V Chievo (7)

Parma លទ្ធផល 5 ប្រកួត​​​ចុង​ក្រោយ គឺ​ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោ​យគឺ​លេង​ឈ្នះ Levante 1-0, ឈ្នះ Grosseto 4-1 ក្នុង​ផ្ទះ តែ​ចាញ់ Juventus 4-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។

Chievo លទ្ធផល 5 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយគឺ ​ 3-2-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​​ឈ្នះ Lumezzane 1-0, ឈ្នះ Livorno 1-0 បន្ទាប់មក​​លេង​ស្មើ Norvara 2-2 ក្នុ​ងផ្ទះ​។ ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 10 ប្រកួត​ Parma ឈ្នះ 2 Chiero ឈ្នះ 3 ស្មើ 5 ។

​ជួបគ្នា 4 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយគឺ៖
11-09 Parma 2-0 Chievo
03-10 Chievo 0-0 Parma
10-10 Parma 0-0 Chievo
03-11 Chievo 0-0 Parma

Udinese (4) V Fiorentina (3)

Udinese លទ្ធផល​5 ប្រកួត​​ចុ​ងក្រោយ គឺ​ 2-3-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ​លេង​ចាញ់ Arsenal 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​​ឈ្នះ Lecce 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​និងបន្ត​ឈ្នះ Rennes 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ ។

Fiorentina លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ 3-2-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ​លេង​ស្មើ Torino 0-0 ក្រៅ​ផ្ទះ, ឈ្នះ​ Cittadella 2-1និង​ឈ្នះ Bologna 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ ។ ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Udinese ឈ្នះ 5 Fiorentina ឈ្នះ​5 ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ៖
11-09 Udinese 0-1 Fiorentina
03-10 Fiorentina 4-1 Udinese
12-10 Udinese 2-1 Fiorentina
05-11 Fiorentina 5-2 Udinese

Napoli (2) V Milan (9)

Napoli លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ គឺ​លេង​ចាញ់ Barcelona 5-0, ឈ្នះ Cesena 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ បន្ទាប់​មក​លេង​​ស្មើ Man City 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។

Milan លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ​​ 3-2-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ Como 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ស្មើ Lazio 2-2 ក្នុ​ងផ្ទះ ​និង​​​​ស្មើ Barcelona 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ ។ ប្រវត្តិជួប​គ្នា 10 ប្រកួត​​ Milan ឈ្នះ​5 Napoli ឈ្នះ​1 ស្មើ 4 ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុង​ក្រោយគឺ៖
10-09 Napoli 2-2 Milan
03-10 Milan 1-1 Napoli
10-10 Napoli 1-2 Milan
03-11 Milan 3-0 Napoli

Siena (12) V Juventus (1)

Siena លទ្ធផល 5 ប្រកួត​​​ចុង​ក្រោយគឺ​​​ 4-1-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ​​លេង​ឈ្នះ Perugia 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ,​ ឈ្នះ Torino 1-0 ក្នុ​ង​ផ្ទះ បន្ទាប់​មកលេង​ស្មើ Catania 0-0 ក្រៅ​
ផ្ទះ​។

Juventus លទ្ធផល 5 ប្រកួតចុង​ក្រោយគឺ​​​ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយគឺ​លេង​​​ចាញ់ Milan 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ស្មើ Notts County 1-1 បន្ទាប់មក​​លេង​ឈ្នះ Parma 4-1 ក្នុង​ផ្ទះ​។ ​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​ 10 ប្រកួត​​ Siena ឈ្នះ 1 Juventus ឈ្នះ 8 ស្មើ 1 ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួត​​​ចុង​ក្រោយគឺ៖
01-09 Juventus 1-0 Siena
05-09 Siena 0-3 Juventus
10-09 Siena 0-1 Juventus
03-10 Juventus 3-3 Siena

Facebook Google Twitter Email

Live

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
    សូម​អរគុណ