ការវិភាគ​បាល់ទាត់​ចម្រុះនៅ​តំបន់អឺរ៉ុប​ថ្ងៃអង្គារ​ LASK,​Lustenau,​Sunderland ​ជាក្រុមល្អ


បាល់​ទាត់​ចម្រុះ​អូទ្រីស​D1 និង​ក្លឹប​មិត្ត​ភាព​សម្រាប់​រាត្រី​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ​មាន​8ប្រកួត​។ ក្រុម​ជម្រើស​ល្អ​មាន​ LASK, Lustenau និង Sunderland ។

បាល់​ទាត់​អូទ្រីស​D1

St Polten(7) V Altach(3)

St Polten 2ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 1-0-1 ទាត់​បាល់​​​បាន​3គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​​2គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Grodig 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ Lustenau 3-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ Weib Linz 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ។

Altach 2ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 2-0-0 ទាត់​បាល់​បាន​6គ្រាប់ គ្មាន​របូត​សោះ។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ A-Lustenau 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ឈ្នះ​ LASK 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ តែ​ចាញ់ St Andra 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​។

ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 6ប្រកួតគឺ៖
11-09 St Potten 1-0 Altach
04-10 St Potten 0-2 Altach
08-10 Altach 2-1 St Polten
11-10 St Polten 0-0 Altach
04-11 St Polten 1-0 Altach
05-11 Altach 3-0 St Polten

Lustenau(9) V Weib Linz(8)

Lustenau 3ប្រកួតក្នុង​ផ្ទះ​​គឺ 0-1-2 ទាត់​បាល់​បាន​4គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​9គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់ St Andra 5-2 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់ St Polten 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ និង​ចាញ់ Grodig 3-1 ក្នុង​ផ្ទះ​។

Weib Linz 2ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 0-0-2 ទាត់​បាល់​បាន​2គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​4គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ LASK 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ ចាញ់​St Andra 3-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់ St Polten 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​។

(ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)

LASK(4) V Hartberg(10)

LASK 2ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ​ 1-0-1 ទាត់​បាល់​បាន​2គ្រាប់​ និង​របូត​​វិញ​2គ្រាប់​ដែរ។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Weib Linz 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់ Altach 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ តែ​ឈ្នះ Vienna 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Hartberg 2ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 0-0-2 ទាត់​បាល់​បាន​1គ្រាប់ និង​របូត​វិញ​3គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់ Vienna 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ចាញ់​ Grodig 4-2 និង​ចាញ់ A-Lustenau 3-2 ក្នុង​ផ្ទះ​។

ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា ​3ប្រកួតគឺ​៖
08-06 Hartberg 1-4 LASK
10-06 LASK 4-0 Hartberg
05-07 Hartberg 0-4 LASK

Grodig(5) V Vienna(6)

Grodig 2ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 0-1-1 ទាត់​បាល់​បាន​3គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ4គ្រាប់​។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ​ Hartberg 4-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​Kufstein 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ Lustenau 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Vienna 2ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 0-1-1 ទាត់​បាល់​បាន​2គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​3គ្រាប់​។​ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​​គឺ​លេង​ឈ្នះ​ Hartberg 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ ចាញ់ A-Lustenau 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់ LASK 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​។

ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​គឺ៖
07-10 Vienna 3-2 Grodig
09-10 Grodig 4-1 Vienna
11-10 Grodig 3-2 Vienna
04-11 Vienna 0-0 Grodig

បាល់​ទាត់​ក្លឹ​ប​មិត្ត​ភាព

Bremen V Everton

Bremen លទ្ធ​ផល​5ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Freiburg 4- 3 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ស្មើ Olympiakos 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ បន្ទាប់​មក​ចាញ់ Heidenheim 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Everton លទ្ធ​ផល​5ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់ Phila del 1-0 ឈ្នះ​ DC United 3-1 និង​ឈ្នះ Birmingham 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ។

ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1ប្រកួត​គឺ​៖
07-07 Everton 2-2 Bremen

Hartlepool V Sunderland

Hartlepool លទ្ធ​ផល​5ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-3-2 ។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​លេង​ស្មើ Den Bosch 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ ចាញ់ ​Barnsley 3-0 ក្នុង​ផ្ទះ និង​ចាញ់ York 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

Sunderland លទ្ធ​ផល​5ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ​1-2-2។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Glad bach 0-0 ឈ្នះ Kilmarnock 2-1 តែ​ចាញ់ Burnley 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ទាំង​បី​ប្រកួត​។

ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1ប្រកួតគឺ៖
01-03 Sunderland 1-0 Hartlepool

Hamburg V Valencia

Hamburg លទ្ធ​ផល​5ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ Ingol stadt 4-2 ឈ្នះ Groningen 4-0 និង​ឈ្នះ​ Oldenburg 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ទាំង​បី​ប្រកួត​។

Valencia លទ្ធ​ផល​5ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ 4-0-1 ។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ Leices ter 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់ Rapid Wien 4-1 តែ​ឈ្នះ​Lisbon 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​ 2ប្រកួត​គឺ​៖
08-05 Hamburg 1-0 Valencia
08-05 Valencia 0-0 Hamburg

Crawley V QPR

Crawley លទ្ធ​ផល​5ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ 1-2-2 ។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Crystal 0-0 ចាញ់ Peterborough 4-2 តែ​ឈ្នះ​ Wim bledon 3-2 ក្នុង​ផ្ទះ​ទាំង​បី​ប្រកួត​។

QPR លទ្ធ​ផល​5ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ 2-1-2 ។ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Leeds 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ឈ្នះ Plymouth 1-0 តែ​ចាញ់ Cesena 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​។

ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1ប្រកួតគឺ៖
07-10 Crawley 2-0 QPR

Facebook Google Twitter Email

Live

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
    សូម​អរគុណ