ការ​ប្រកួត​បាល់​ទាត់​អង់​គ្លេស​ខាប់​ក្រប​ខណ្ឌ​ Johnstone Paint Trophy ជុំ​ទី១


ការ​ប្រកួត​បាល់​ទាត់​អង់​គ្លេស​ខាប់​ក្រប​ខណ្ឌ​ Johnstone Paint Trophy ជុំ​ទី១ នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃ​​អង្គារ​នេះ​មាន​១៤​ប្រកួត។ ក្រុម​ដែល​ជា​ជំរើស​ល្អ​មាន Bournemorth, Rotherham និង Oldham។ សូម​បញ្ជាក់​ថា ការ​ប្រកួត​នេះ​ពុំ​មាន​ការ​ដូរ​ទឹក​ដី​ទេ គឺ​លេង​​តែ​មួយ​ដង ក្រុម​ណា​ឈ្នះ​ឡើង​ទៅ​ជុំ​ទី២។
Bournemouth v Torquay
Bournemouth (លីកវ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ២-១-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Southampton ២-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, ឈ្នះ Peterborough ៥-១ ក្នុង​ផ្ទះ, និង​ឈ្នះ Tran mere ៣-០ ក្រៅ​ផ្ទះ។
Torquay (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ៤-០-១។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Lincoln ២-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, ឈ្នះ Bradford ២-០ ក្នុង​ផ្ទះ, និង​ឈ្នះ Port Vale ២-១ ក្រៅ​ផ្ទះ។
ជួប​គ្នា​៥​ប្រកួត​គឺ៖
10-04 Torquay 1-2 Bournemouth
02-05 Bournemouth 3-0 Torquay
08-05 Torquay 0-0 Bournemouth
09-09 Torquay 1-2 Bournemouth
12-09 Bournemouth 2-1 Torquay

Southend v Gillingham
Southend (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ២-០-៣។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Port Vale ៣-១ ក្នុង​ផ្ទះ, ចាញ់ Wolves ២-១, តែ​ឈ្នះ Bradford ២-០ ក្រៅ​ផ្ទះ។
Gillingham (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ០-៣-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Hereford ០-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, ចាញ់ Lincoln ១-០ ក្នុង​ផ្ទះ, បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Morecambe ១-១ ក្រៅ​ផ្ទះ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​១០​ប្រកួត​ Gillingham ឈ្នះ​៣, Southend ឈ្នះ៥, ស្មើ​២។
ជួប​គ្នា​៤​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ៖
12-07 Gillingham 1-1 Southend
10-09 Southend 1-0 Gillingham
11-09 Gillingham 3-0 Southend
04-10 Gillingham 3-0 Southend

Stevenage v Brentford
Stevenage (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ១-២-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Bradford ១-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, ឈ្នះ Stockport ៣-១ ក្នុង​ផ្ទះ, បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Aldershot ១-១ ក្រៅ​ផ្ទះ។
Brentford (លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ២-១-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Swindon ១-១ ក្រៅ​ផ្ទះ, ឈ្នះ Hull ២-១, តែ​ចាញ់ Rochdale ៣-១ ក្នុង​ផ្ទះ។
(ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា)

Charlton v Dagenham
Charlton (លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះគឺ ១-១-៣។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Leyton ៣-១ ក្រៅ​ផ្ទះ, ស្មើ Oldham ១-១ ក្នុង​ផ្ទះ, បន្ទាប់​មក​ចាញ់ Hudderfield ៣-១ ក្រៅ​ផ្ទះ។
Dagenham (លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះគឺ ១-១-៣។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Milton ២-១, ចាញ់ Notts County ១-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Tranmere ២-២ ក្នុង​ផ្ទះ។
(ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា)

Oldham v Shrewsbury
Oldham (លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​​នេះ​គឺ ២-២-១។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Notts County ៣-០ ក្នុង​ផ្ទះ, ស្មើ Charlton ១-១ ក្រៅ​ផ្ទះ, និង​ស្មើ Yeovil ០-០ ក្នុង​ផ្ទះ។
Shrewsbury (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះគឺ ៣-១-១។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Macclesfield ១-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, ស្មើ Alder shot ១-១ ក្នុង​ផ្ទះ, តែ​ចាញ់ Stoke ២-១ ក្រៅ​ផ្ទះ។
(ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា)

Rotherham v Lincoln
Rotherham (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ៣-១-១។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Morecambe ០-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, ឈ្នះ Chelten ham ៦-៤ ក្នុង​ផ្ទះ, និង​ឈ្នះ Hereford ១-០ ក្រៅ​ផ្ទះ។
Lincoln (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ១-១-៣។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Torquay ២-០ ក្នុង​ផ្ទះ,​ ឈ្នះ Gillingham ១-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Crewe ១-១ ក្នុង​ផ្ទះ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​១០​ប្រកួត​ Lincoln ឈ្នះ​១, Rotherham ឈ្នះ​៨, ស្មើ​១។
ជួប​គ្នា​៤​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ៖
02-09 Lincoln 0-1 Rotherham
11-09 Rotherham 2-0 Lincoln
02-10 Lincoln 1-2 Rotherham
08-10 Rotherham 2-1 Lincoln

Port Vale v Rochdale
Port Vale (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ៣-១-១។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Southend ៣-១, ចាញ់ Fulham ៦-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, និង​ចាញ់ Torquay ២-១ ក្នុង​ផ្ទះ។
Rochdale (លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះគឺ ២-១-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Colchester ២-១ ក្នុង​ផ្ទះ, ចាញ់ Birmingham ៣-២, តែ​ឈ្នះ Brentford ៣-១ ក្រៅ​ផ្ទះ។
ជួប​គ្នា​៤​ប្រកួត​គឺ៖
12-08 Port Vale 2-1 Rochdale
04-09 Rochdale 1-0 Port Vale
08-09 Port Vale 1-1 Rochdale
01-10 Rochdale 0-0 Port Vale

Southampton v Swindon
Southampton (លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ២-១-២។ ៣​​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​​គឺ​លេង​ស្មើ Leyton ១-១, ចាញ់ Bolton ១-០ ក្នុង​ផ្ទះ, តែ​ឈ្នះ Bristol Rovers ៤-០ ក្រៅ​ផ្ទះ។
Swindon (លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​​គឺ ០-២-៣។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Hartlepool ២-២ ក្រៅ​ផ្ទះ, ស្មើ Brentford ១-១ ក្នុង​ផ្ទះ, តែ​ចាញ់ Milton ២-១ ក្រៅ​ផ្ទះ។
ជួប​គ្នា​៤​ប្រកួត​គឺ៖
08-93 Southampton 5-1 Swindon
12-93 Swindon 2-1 Southampton
08-09 Swindon 1-0 Southampton
03-10 Southampton 0-1 Swindon

Walsall v Chesterfield
Walsall (លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ២-០-៣។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Brent ford ២-១ ក្រៅ​ផ្ទះ, ឈ្នះ Plymouth ២-១ ក្នុង​ផ្ទះ, តែ​ចាញ់ Brighton ២-១ ក្រៅ​ផ្ទះ។
Chesterfield (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ២-២-១។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Port Vale ១-១ ក្រៅ​ផ្ទះ, ឈ្នះ​ Here ford ៤-០ ក្នុង​ផ្ទះ, បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Macc lesfield ១-១ ក្រៅ​ផ្ទះ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​១០​ប្រកួត​ Walsall ឈ្នះ​៣, Chesterfield ឈ្នះ​៤, ស្មើ​៣។
ជួប​គ្នា​៤​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ៖
09-04 Chesterfield 1-0 Walsall
01-05 Walsall 3-0 Chesterfield
09-05 Walsall 2-3 Chesterfield
01-06 Chesterfield 2-2 Walsall

Yeovil v Exeter
Yeovil (លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ១-១-៣។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Bristol Rovers ២-១ ក្រៅ​ផ្ទះ, ចាញ់ Hartlepool ២-០ ក្នុង​ផ្ទះ, បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Oldham ០-០ ក្រៅ​ផ្ទះ។
Exeter (លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ១-២-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Ipswich ៣-២, ស្មើ Bristol Rover ២-២ ក្នុង​ផ្ទះ, តែ​ចាញ់ Leyton ៣-០ ក្រៅ​​ផ្ទះ។
ជួប​គ្នា​២​ប្រកួត​គឺ៖
08-09 Exeter 1-1 Yeovil
01-10 Yeovil 2-1 Exeter
Macclesfield v Morecambe
Macclefield (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ០-២-៣។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Shrewsbury ១-០ ក្នុង​ផ្ទះ, ចាញ់ Accrington ៣-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Chester field ១-១ ក្នុង​ផ្ទះ។
Morecambe (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ២-១-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Burton ៣-២ ក្រៅ​ផ្ទះ, ចាញ់ Burnley ៣-១, បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Gillingham ១-១ ក្នុង​ផ្ទះ។
ជួប​គ្នា​៦​ប្រកួត​គឺ៖
01-08 Macclesfield 1-2 Morecambe
02-08 Morecambe 0-1 Macclesfield
12-08 Morecambe 4-1 Macclesfield
04-09 Macclesfield 0-1 Morecambe
08-09 Morecambe 2-2 Macclesfield
01-10 Macclesfield 2-2 Morecambe

Hartlepool v Northampton
Hartlepool (លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ២-១-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Yeovil ២-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, ចាញ់ Wigan ៣-០, និង​ចាញ់ Sheff Wed ៥-០ ក្នុង​ផ្ទះ។
Northampton (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ១-៤-០។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Bury ១-១, ស្មើ Reading ៣-៣ ក្រៅ​ផ្ទះ, និង​ស្មើ Wycombe ១-១ ក្នុង​ផ្ទះ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​១០​ប្រកួត​ Hartlepool ឈ្នះ​៣, Northampton ឈ្នះ​៥, ស្មើ​២។
ជួប​គ្នា​៤​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ៖
01-08 Northampton 1-1 Hartlepool
02-08 Hartlepool 0-1 Northampton
02-08 Northampton 1-0 Hartlepool
01-09 Hartlepool 2-0 Northampton

Tramere v Accrington
Tramere (លីក​វ័ន) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​​នេះ​គឺ ១-២-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ចាញ់ Bournemouth ៣-០, ចាញ់ Swansea ៣-១ ក្នុង​ផ្ទះ, បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Dagenham ២-២ ក្រៅ​ផ្ទះ។
Accrington (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​​នេះ​គឺ ២-២-១។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ​ Macclesfield ៣-០, ចាញ់ Newcastle ៣-២ ក្នុង​ផ្ទះ, បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Dagenham ២-២ ក្រៅ​ផ្ទះ។
ជួប​គ្នា​៣​ប្រកួត​គឺ៖
09-08 Tranmere 1-0 Accrington
11-08 Accrington 0-0 Tranmere
11-08 Tranmere 1-0 Accrington

Aldershot v Oxford
Aldershot (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ១-៣-១។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Southend ១-០ ក្នុង​ផ្ទះ, ស្មើ Shrewsbury ១-១ ក្រៅ​ផ្ទះ, និង​ស្មើ Stevenage ១-១ ក្នុង​ផ្ទះ។
Oxford (លីក​ធូ) ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គឺ ១-២-២។ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Wycombe ០-០, ចាញ់ West Ham ១-០ ក្រៅ​ផ្ទះ, បន្ទាប់​មក​េលង​ស្មើ Accrington ០-០ ក្នុង​ផ្ទះ។
ជួប​គ្នា​៤​ប្រកួត​គឺ៖
11-06 Oxford 2-0 Aldershot
02-07 Aldershot 1-1 Oxford
09-07 Oxford 2-3 Aldershot
01-08 Andershot 1-0 Oxford ៕

Facebook Google Twitter Email

Live

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ